Regulamin


Regulamin

 

OGÓLNE WARUNKI UMÓW PUNKTÓW OBSŁUGI „MBE”

 

WPROWADZENIE:

•       niniejsze Ogólne Warunki Umów Punktów Obsługi MBE, określają wykonywanie usług w zakresie logistyki przesyłek, obejmujących: odbiór przesyłki, przechowanie, przekazanie do wysyłki oraz innych, realizowanych przez Punkty Obsługi MBE, prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez przedsiębiorców, działających pod marką Mail Boxes Etc oraz MBE, na podstawie umów franczyzy zawartych z franczyzodawcą MBE Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

•       poprzez sieć franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. dostarcza najwyższej jakości usługi wsparcia dla działalności przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych;

•       logistyka przesyłek stanowi główny przedmiot działalności Punktów Obsługi MBE, realizowanej poprzez umowy zawarte przez franczyzobiorców z największymi renomowanymi podmiotami, wykonującymi usługi kurierskie o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym;

•       inne usługi oferowane przez Punkty Obsługi MBE obejmują poligrafię oraz wydruki i są świadczone bezpośrednio przez Punkt albo przez niezależnego partnera franczyzobiorcy;

•       usługi promocji dla klientów biznesowych oraz indywidualnych, świadczone są w ramach działalności niezależnych partnerów handlowych każdego z franczyzobiorców;

•       nazwy Mail Boxes Etc. oraz MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe, z których korzystanie odbywa się za wyłączną zgodą MBE Worldwide S.p.A z siedzibą w Mediolanie;

•       zakres usług oferowanych przez poszczególne Punkty Obsługi MBE może się różnić w zależności od konkretnego Punktu;

•       niniejsze Ogólne Warunki Umów Punktów Obsługi MBE dotyczą klientów korzystających z usług świadczonych przez Punkty Obsługi MBE.    

 

DEFINICJE:

Określenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Punktów Obsługi MBE, będą miały następujące znaczenie:

Ogólne Warunki Umów Punktów Obsługi „MBE” lub „OWU MBE” - następujące postanowienia umowne znajdujące zastosowanie do usług świadczonych przez Punkty Obsługi MBE na rzecz Klientów;

PUNKT OBSŁUGI MBE lub „PO-MBE” - punkt obsługi na terenie Polski, prowadzony przez podmiot wykonujący na własny rachunek i ryzyko działalność gospodarczą pod marką „Mail Boxes Etc” oraz „MBE”, na podstawie umów franczyzy zawartych z franczyzodawcą MBE Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wykonujący Usługę Serwisową MBE na rzecz Klienta;

KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług Punktu Obsługi MBE

KURIER – wybrany spośród dostępnych przedsiębiorca o uznanej renomie, świadczący na własny rachunek i ryzyko usługi kurierskie, któremu Klient powierza doręczenie przesyłki z Miejsca nadania do Miejsca dostawy, na warunkach Kuriera zamieszczonych na właściwej stronie internetowej oraz udostępnionych w PO-MBE;

ADRESAT (ODBIORCA) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prawidłowo wskazana przez Klienta jako odbiorca przesyłki;

PRZESYŁKA - przedmiot zapakowany przez Klienta lub zapakowany na zlecenie Klienta przez PO-MBE, odebrany przez PO-MBE;

USŁUGA MBE - usługa logistyki polegająca na odbieraniu, pakowaniu, przechowywaniu oraz wydawaniu Kurierowi Przesyłek gotowych do wysyłki, wykonywana przez PO-MBE - inna niż usługi zastrzeżone w rozumieniu Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2003 r. Nr.130 poz. 1188 tekst jednolity).

MIEJSCE NADANIA - Punkt Obsługi MBE na terenie Polski;

MIEJSCE DOSTAWY - siedziba Adresata lub inna lokalizacja wskazana przez Klienta;

CENNIK - zestawienie opłat za poszczególne usługi Punktów Obsługi MBE, udostępniony Klientowi oraz podany do publicznej wiadomości w każdym PO-MBE,

LIST PRZEWOZOWY - dokument udostępniony przez Kuriera, zawierający dane dotyczące: Przesyłki, Klienta, Adresata-Odbiorcy, Kuriera, Miejsca nadania, Miejsca dostawy, wypełniony przez Klienta lub na zlecenie Klienta przez PO-MBE, na podstawie dokładnych danych wskazanych przez Klienta;

INDYWIDULANE ZLECENIE WYSYŁKI LUB „IZW” - zlecenie jednorazowej wysyłki przez Klienta okazjonalnego, zawierające dane niezbędne do wypełnienia Listu Przewozowego oraz potwierdzające zawarcie umowy pomiędzy PO-MBE a Klientem, jak również akceptację warunków usług kurierskich i odpowiedzialności wybranego przez Klienta Kuriera;

OGÓLNE ZLECENIE WYSYŁKI LUB „OZW” - zlecenie systematycznych wysyłek przez stałego Klienta, zawierające dane niezbędne do wypełnienia Listu Przewozowego oraz potwierdzające zawarcie umowy pomiędzy PO-MBE a Klientem, jak również akceptację warunków usług kurierskich i odpowiedzialności wybranego przez Klienta Kuriera.

§ 1

Postanowienia ogólne

Klient zobowiązany jest przekazać Przesyłkę PO-MBE w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie Usługi MBE i wydanie Przesyłki Kurierowi.

 

Przesyłki, które przez wzgląd na swoje właściwości lub zawartość wymagają opakowania, Klient zobowiązuje się przekazać w właściwym opakowaniu. Opakowanie to powinno m.in.:

•       być odporne, zamknięte i skutecznie zabezpieczone, tj. zaklejone taśmą samoprzylepną, zapieczętowane lub zalakowane,

•       uniemożliwiać dostęp do zawartości Przesyłki bez pozostawiania widocznych śladów,

•       być odpowiednio opisane, jeśli jest to wymagane lub uzasadnione przez wzgląd właściwość i zawartość Przesyłki,

•       nie powodować uszkodzeń innych przesyłek magazynowanych lub transportowanych

 

Klient może zlecić opakowanie przesyłki PO-MBE, za dodatkową opłatą wskazaną w Cenniku.

§ 2

Przesyłki wyłączone z zakresu Usług MBE

Punkt Obsługi MBE nie przyjmuje Przesyłek niebezpiecznych lub przesyłek niezgodnych z warunkami świadczenia usług kurierskich udostępnionych Klientowi, w tym m.in.:

•       materiałów wybuchowych,

•       materiałów i substancji łatwopalnych lub żrących,

•       broni palnej,

•       dzieł sztuki,

•       przedmiotów wymagających odrębnej licencji na transport,

•       pieniędzy, czeków i innych papierów wartościowych,

•       żywych zwierząt

•       przedmiotów potencjalnie mogących spowodować szkody na osobie, mieniu lub w środowisku jak również zanieczyszczenie lub uszkodzenie innych Przesyłek

•       produktów określonych w art. 45-47 Ustawy Prawo Pocztowe (usługi pocztowe powszechne).

 

Punkt Obsługi MBE zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia i zwrotu Przesyłki oraz odmowy wykonania Usługi MBE w uzasadnionych przypadkach, w szczególności wykonania wysyłki Przesyłki która nie spełnia warunków świadczenia usług kurierskich, wybranego przez Klienta Kuriera, o czym PO-MBE zobowiązuje  niezwłocznie poinformować Klienta.

 

§ 3

Sprawdzenie i otwarcie Przesyłki

W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości lub podejrzeń, że Przesyłka może spowodować uszkodzenie innych Przesyłek, mienia lub środowiska, PO-MBE może zażądać od Klienta, aby niezwłocznie otworzył Przesyłkę i umożliwił jej sprawdzenie. W razie odmowy Klienta, PO-MBE ma prawo odmówić przyjęcia Przesyłki lub wykonania Usługi MBE.

W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Przesyłka jest przedmiotem przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, PO-MBE niezwłocznie informuje właściwe służby lub organy oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili kontroli przez właściwy organ.

Czynności otwarcia i sprawdzenia Przesyłki powinny być zaznaczone w Liście przewozowym.

 

§ 4

Zlecenia wysyłki oraz List przewozowy

Klient powinien właściwie, precyzyjnie (bez błędów i pomyłek), kompletnie i czytelnie wypełnić Indywidualne lub Ogólne Zlecenie Wysyłki, w sposób umożliwiający wypełnienie Listu przewozowego, albo dostarczyć PO MBE dane umożliwiające prawidłowe wypełnienie Listu przewozowego, w szczególności dane wymienione w IZW lub OZW. Klient ponosi wyłączą odpowiedzialność za dane przekazane w celu wypełniania zleceń wysyłki lub Listu przewozowego.

Z chwilą podpisania Indywidualnego lub Ogólnego Zlecenia Wysyłki, Klient potwierdza prawdziwość zawartych w nich danych, akceptuje przedstawione warunki świadczenia usług kurierskich wybranego Kuriera oraz niniejsze OWU MBE.

Klient otrzymując potwierdzenie nadania przesyłki sprawdza poprawność wszystkich danych zawartych na Liście przewozowym i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich poprawność.

 

§ 5

Opłaty i płatności za Usługi MBE

Z tytułu wykonania przez Punkt Obsługi MBE usługi zleconej przez Klienta, Klient zobowiązany jest uiścić należną PO-MBE opłatę. Wszystkie opłaty za Usługi MBE określone są w Cenniku. Opłata należna PO-MBE powinna być uiszczona w momencie odebrania przesyłki przez PO-MBE lub w momencie zlecenia wykonania innej Usługi MBE przez Klienta.

PO-MBE zastrzega sobie prawo do określenia indywidualnego terminu zapłaty w stosunku do Klienta, który nie jest konsumentem w rozumieniu znajdujących zastosowanie przepisów prawa.

W przypadku opóźnienia w uregulowaniu wymagalnych należności PO-MBE, Klient zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe oraz naprawić ewentualną szkodę wynikająca z opóźnienia.

 

§ 6

Warunki i terminy doręczeń

Warunki oraz terminy doręczenia Przesyłki z Miejsca Nadania do Miejsca odbioru, jak również procedura w razie zaginięcia Przesyłki, określone są w przedstawionych Klientowi warunkach świadczenia usług kurierskich, wybranego przez Klienta Kuriera.   

 

§ 7

Utrata, opóźnienie w doręczeniu lub uszkodzenie Przesyłki

W razie utraty, uszkodzenia lub opóźnienia w doręczeniu Przesyłki, zastosowanie znajdują przedstawione Klientowi warunki świadczenia usług kurierskich, wybranego przez Klienta Kuriera.

W razie utraty, uszkodzenia lub opóźnienia w doręczeniu Przesyłki, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym PO-MBE, przedstawiając okoliczności utraty, uszkodzenia lub opóźnienia w doręczeniu Przesyłki, jak również poniesionej z tego tytułu szkody.

Po otrzymaniu informacji o których mowa w § 7 pkt. 2 powyżej, PO-MBE występuje w imieniu Klienta z reklamacją do właściwego Kuriera, a w razie uzyskania stosownego umocowania, zasięga i przekazuje Klientowi informacje o wynikach reklamacji.

Punkt Obsługi MBE, od chwili wydania Przesyłki wybranemu przez Klienta Kurierowi, nie ponosi odpowiedzialności za utratę uszkodzenie lub opóźnienia w doręczeniu Przesyłki, jak również za wynikłe stąd szkody. W razie wystąpienia utraty, uszkodzenia lub opóźnienia w doręczeniu Przesyłki, jak również szkody po stronie Klienta, PO-MBE działając w imieniu i na rzecz Klienta, dołoży wszelkich starań w celu uzyskania przez Klienta stosownego odszkodowania, z zastrzeżeniem dopełnienia przez Klienta warunków usług kurierskich wybranego Kuriera. PO-MBE nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu odmowy wypłaty przez wybranego Kuriera odszkodowania z tytułu utraty, uszkodzenia lub opóźnienia w doręczeniu Przesyłki, jak również wyrządzonej szkody.

 

§ 8

Odpowiedzialność

Punkt Obsługi MBE odpowiada wyłącznie za uszkodzenia Przesyłki oraz inne szkody wynikające z działania lub zaniechania PO-MBE, powstałe od momentu przyjęcia Przesyłki do momentu jej wydania Kurierowi (przechowanie).

 W razie uszkodzenia, utraty lub opóźnienia w doręczeniu przesyłki, powstałych w trakcie doręczenia Przesyłki przez Kuriera, zastosowanie znajdują warunki świadczenia usług kurierskich wybranego przez Klienta Kuriera. W wypadku zlecenia przez Klienta PO-MBE dokonania dodatkowego ubezpieczenia Przesyłki, z zastrzeżeniem uiszczenia przez Klienta należnej opłaty wskazanej w Cenniku, likwidacja szkody oraz wypłata należnego wynagrodzenia odbywa się przez Ubezpieczyciela Przesyłki.

 

§ 9

Zastaw

PO-MBE przysługuje prawo zastawu na odebranej Przesyłce w celu zabezpieczenia należności celnych lub należności z tytułu wykonanej Usługi MBE oraz szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Klienta lub Adresata Przesyłki.

 

§ 10

Dane osobowe

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

•       wszelkie przekazane Punktowi Obsługi MBE dane osobowe są wykorzystywane i przechowywane w związku z zawarciem i wykonaniem SOF/GSOF, zgodnie z art.. 23 punkt 1.3 polskiej ustawy o ochronie danych osobowych,

•       administratorem danych osobowych jest Punkt Obsługi MBE któremu dane są przekazywane,

•       osoba przekazująca dane uzyskuje niezwłocznie prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania lub zmiany.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

Indywidualne lub Ogólne Zlecenia Wysyłki, mogą zawierać odmienne postanowienia od postanowień OWU MBE. W takim przypadku postanowienia OWU MBE stosuje się, o ile postanowienia poszczególnych IZW lub OZW nie stanowią inaczej.

W sprawach nieuregulowanych w OWU MBE, IZW oraz OZW, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawo pocztowe oraz Ustawy prawo przewozowe.

Niniejsze OWU MBE pozostają ważne do czasu ich odwołania lub zmiany. Zmiana postanowień OWU MBE wchodzi w życie po opublikowaniu OWU MBE wraz z zmianami, w sposób opisany w § 11 pkt 4 poniżej.

Aktualne postanowienia OWU MBE opublikowane są na stronie internetowej:
mbe-bydgoszcz.pl

 


« wstecz